Főmenü

ÁLLATORVOSI VÉNY

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900128.fvm


Kiskereskedő elektronikus nyilvántartása

69. §

(5) A kiskereskedő folyamatosan részletes elektronikus nyilvántartást vezet, és minden egyes bevételezési vagy kiadási ügyletnél - a (7) bekezdésben megfogalmazott kivétellel - köteles nyilvántartásba venni: *
a) a bevételezés, kiadás időpontját,
b) az állatgyógyászati készítmény pontos megnevezését,
c) az állatgyógyászati készítmény gyártási számát,
d) a bevételezett vagy kiadott mennyiséget,
e) a beszállító vagy vevő nevét és címét,
f) vényköteles állatgyógyászati készítmény esetében az állatorvosi vényt, és
g) az állatorvosnak, orvosnak vagy gyógyszerésznek vény nélkül kiadott, egyébként vényköteles állatgyógyászati készítmény esetében az átvétel igazolására magángyakorlati bélyegzőjének lenyomatát és aláírását vagy bélyegző hiányában nevét olvasható formában, aláírását és lakcímét.

(6) Ha az (5) bekezdés g) pontja szerinti igazolást a számlára vezették, akkor az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásban elegendő a számla számát feltüntetni és ellenőrzéskor a nyilvántartást a hozzá tartozó számla megőrzött példányával együtt bemutatni.

(7) A szabadon forgalmazható állatgyógyászati készítmények tekintetében csak az (5) bekezdés szerinti bevételezési nyilvántartást kell alkalmazni.

(8) Amennyiben a bevételezés, illetve kiadás olyan számlára történt, amely tartalmazza az (5) bekezdés a)-e) pontjaiban előírt adatokat, úgy a nyilvántartásban elegendő csak a számla számát feltüntetni és az ellenőrzéskor a nyilvántartást a hozzá tartozó számla megőrzött példányával együtt bemutatni.


Bonthatóság

72. § *  

(1) Törzskönyvezett állatgyógyászati készítmény csak a forgalomba hozatali engedélyben előírt kiszerelési egységben, illetve gyűjtőcsomagolásban, az engedély mellékletében található jóváhagyott címkével és jóváhagyott magyar nyelvű használati utasítással forgalmazható.

(2) Az állatgyógyászati készítmény kiszerelési egységeit a forgalmazás során megbontani tilos, kivéve, ha

a) a forgalomba hozatali engedélyben és a jóváhagyott használati utasításban a bonthatóságot feltüntették,
b) az állatorvos vagy gyógyszerész, vagy felügyeletük mellett a gyógyszertári asszisztens a vásárló kérésére a vény nélkül kiadható állatgyógyászati készítményből az eredeti csomagolásnál kisebb mennyiséget ad ki, olyan módon, hogy az eredeti csomagolás megbontása a készítmény eltarthatóságát, minőségi jellemzőit nem befolyásolja, vagy
c) az állatorvos a vényen vagy megrendelőn valamely vényköteles készítményből a gyári kiszereléstől eltérő mennyiséget rendelt, és az állatorvos vagy gyógyszerész, vagy felügyeletük mellett a gyógyszertári asszisztens a rendelt mennyiséget adja ki.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában szereplő gyógyszerkiadást kizárólag kiskereskedő végezhet, az elsődleges csomagolóanyag megbontása nélkül. A megbontott készítmény a jóváhagyott használati utasítás egy példányával a helyszínen nylon fóliában forrasztva adható ki.


Vényköteles állatgyógyászati készítmény kiszolgáltatása saját felhasználás céljára állatorvos, orvos vagy gyógyszerész részére

74. §
(3) * Vényköteles állatgyógyászati készítmény állatorvosi vényre vagy az ellátó állatorvos által, a 68. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kiállított megrendelőre adható ki. Amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja, kivételt képez az állatorvos részére magáncélú felhasználásra történő kiadás, illetve orvos vagy gyógyszerész részére nem élelmiszertermelő állatok kezelésére engedélyezett állatgyógyászati készítmény magáncélú felhasználásra történő kiadása.

Egy vényre egy állatgyógyászati készítmény rendelhető, és az egyszeri alkalommal adható ki. A vényköteles állatgyógyászati készítmény vényen felírt és kiadott mennyiségének a kezeléshez vagy a terápiához szükséges legkisebb mennyiségre kell korlátozódnia. Az állatorvosi vény a kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények rendelésére szolgáló vény kivételével a kiállítástól számított 90 napig érvényes.


Antibiotikum rendelése élelmiszer termelő állatok részére

74/A. § *  
(1) Élelmiszer-termelő állat részére az állattartó általi alkalmazás esetén legfeljebb hét nap időtartamú kezelésre elegendő mennyiségű antibiotikum-hatóanyagú készítmény rendelhető.

(2) Antibiotikum-hatóanyagú készítmény megrendelőnek nem minősülő állatorvosi vényen rendelhető.


Vényköteles állatgyógyászati készítmény rendelése élelmiszer termelő állatok részére

74/A. § *  
(3) Az élelmiszer-termelő állatok kezelésére szolgáló, vényköteles állatgyógyászati készítmény rendelésére szolgáló vényt három példányban kell kiállítani, amelynek az Éltv. 16. § (3) bekezdésében foglaltakon felül a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a rendelt készítmény neve,
b) az előírt mennyiség, beleértve a kiszerelés méretét is,
c) a kezelendő állat vagy állatcsoport azonosítása,
d) adagolási előírás,
e) élelmezés-egészségügyi várakozási idő,
f) az állatorvos aláírása, pecsétje vagy azzal egyenértékű elektronikus azonosítója,
g) „A kezeléssel kapcsolatos tudnivalókat tudomásul vettem.” szöveg, alatta az állattartó aláírása, neve, címe, az állattartó telep tenyészetkódja,
h) „A vényt 5 évig meg kell őrizni!” szöveg,
i) a vény bal felső sarkában az „Rp.” betűk feltüntetése, a vény sorszáma, a kiállítás dátuma.


Vényköteles állatgyógyászati készítmény rendelése nem élelmiszer termelő állatok részére

74/A. § *  
(4) A nem élelmiszer-termelő állatok kezelésére szolgáló vényköteles állatgyógyászati készítmény vényét egy példányban kell kiállítani, melynek az Éltv. 16. § (3) bekezdésében foglaltakon felül a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a rendelt készítmény neve,
b) az előírt mennyiség, beleértve a kiszerelés méretét is,
c) a kezelendő állat azonosítása,
d) adagolási előírás,
e) az állatorvos aláírása, pecsétje vagy azzal egyenértékű elektronikus azonosítója,
f) az állattartó neve, címe,
g) „A vényt 5 évig meg kell őrizni!” szöveg,
h) a vény bal felső sarkában az „Rp.” betűk feltüntetése, a vény sorszáma, a kiállítás dátuma.


76. §
(1) Az állatgyógyászati készítmények rendelése vagy felhasználása alkalmával a használati utasításban foglaltakról, valamint az állattartó (4) bekezdés szerinti nyilvántartási kötelezettségéről az alkalmazást elrendelő állatorvos köteles tájékoztatni az állat tartóját.

(2) * Ha az állatgyógyászati készítményt az állattartó alkalmazza, az elrendelő állatorvos őt írásban tájékoztatja a használat módjáról, a használatból eredő kockázatokról, az élelmezés-egészségügyi várakozási időről, és ha releváns, az antimikrobiális rezisztenciára vonatkozó információkról. A tájékoztatás szakszerűségéért az állatorvos, az előírásszerű alkalmazásért és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásáért az állattartó felelős.

(3) *  Élelmiszer-termelő állatok kezelésére szolgáló állatgyógyászati készítmény rendelése esetén a 74. § (3) és (5) bekezdés szerinti vény három példányából az állatorvos két példányt az állat tartójának ad át, melyből az állat tartója az első példányt a vény kiváltásakor a kiskereskedőnek adja át, a másodpéldányt pedig a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásához csatolja. A harmadik példányt az állatorvos 5 évig megőrzi.

(4) Az élelmiszer-termelő állat tulajdonosának vagy tartójának nyilvántartást kell vezetnie az állatgyógyászati készítmény vásárlásáról, birtoklásáról és alkalmazásáról és a nyilvántartást a kezeléstől számított 5 évig meg kell őriznie, még akkor is, ha az állatot az ötéves időtartam alatt levágják vagy elidegenítik. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a vásárolt, birtokolt, illetve alkalmazott állatgyógyászati készítmény nevét, mennyiségét, adagolását és az alkalmazás módját,
b) a készítmény forgalmazójának nevét és címét,
c) az alkalmazás időpontját és időtartamát,
d) a kezelt állatok faját, számát és azonosító adatait, és
e) a (2) bekezdés szerinti állatorvosi tájékoztatást, illetve az állatorvosi vények, megrendelők másodpéldányait.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről *
Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv

Hivatkozás az Éltv. 16. § (3)


16. § (3) Az állatgyógyászati készítmény és a növényvédő szer felhasználásának nyomonkövethetősége céljából az állatgyógyászati készítmény kiadására jogosító állatorvosi vény, valamint a növényvédő szer kiadására jogosító növényorvosi vény az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott tartalommal és formában állítható ki, amely tartalmazza legalább
a) az állatorvos, az állattartó, a növényorvos, a növényvédő szert felhasználó termelő, az állatorvosi vénnyel vagy növényorvosi vénnyel rendelkező természetes vagy jogi személy nevét vagy cégnevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonos és elektronikus elérhetőségét, valamint
b) az állatorvos kamarai tagsági számát vagy a növényorvos hatóságiengedély-számát, továbbá a 38/B. § (2) bekezdése szerinti azonosítóját.

38/B. §
(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján nyilvántartásba veszi az (1) bekezdés szerinti adatokat, és egyidejűleg FELIR azonosító számot (a továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg számára a nyilvántartásba vétel igazolására. (3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által megállapított FELIR azonosítóval kell rendelkeznie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÉBIH Közlemény
Forrás: https:// portal . nebih.gov.hu/-/megkonnyiti-a-venykoteles-allatgyogyszerek-kivaltasat-a-nebih

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye

Megkönnyíti a vényköteles állatgyógyszerek kiváltását a Nébih


A veszélyhelyzetre való tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei folyamatos támogató ellenőrzéseket tartanak az állatgyógyászati készítmények kiskereskedőinél. A vizsgálatok elsődleges célja a szektor koronavírus-járvány okozta nehézségeinek feltérképezése, majd azokra a hatósági támogatási lehetőségek kidolgozása. Az ellenőrzéssorozat eddigi tapasztalatait figyelembe véve a Nébih engedélyezi a vények elektronikus bemutatását a vényköteles állatgyógyászati készítmények kiváltásához. Az intézkedés a járványhelyzet megszűnéséig tart, azonban fontos, hogy nem vonatkozik az antibiotikumokra és a kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítményekre.
Április eleje óta folyamatosan ellenőrzik az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazását a Nébih szakemberei. A jelenleg is tartó ellenőrzések elsősorban támogató jellegűek: a szakemberek felmérik, hogy a hatóság a járványügyi veszélyhelyzet alatt milyen intézkedésekkel tudja segíteni a vállalkozókat. A Nébih egyúttal figyelemmel kíséri azt is, nem alakul-e ki állatgyógyszer-hiány az országban.
Az ellenőrzések során a szakemberek felhívják a vállalkozók figyelmét az esetleges kisebb hibákra. Fontos azonban, hogy vényköteles készítményt még jelen helyzetben is tilos vény nélkül kiadni. Ennek megsértésre súlyos, bírsággal járó szabályszegésnek számít. Az állatok gyógyszerellátásának könnyebb biztosítása érdekében a Nébih engedélyezi, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt az állatorvosok – olyan esetben, amely megítélésük szerint nem igényli az állat és gazdája megjelenését a rendelőben – a vényeket elektronikus úton küldjék meg az állattartóknak. A patikában a készítmény kiváltáshoz elegendő, ha a gazda az e-mailben vagy más elektronikus módon kapott vényt mutatja be. A vényt a patika elektronikusan vagy papíralapon – az érvényes előírásoknak megfelelően – öt évig kell, hogy megőrizze.
Az intézkedés a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megszűnéséig tart. Fontos azonban, hogy a kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítményekre és az antibiotikumokra nem vonatkozik. Utóbbi készítménycsoport szabályos felhasználása kiemelten fontos az antibiotikum-rezisztencia jelentette veszély miatt, amelyről számos hasznos információ olvasható a Nébih Meddig hat? kampányának oldalán, a https:// meddighat . hu/ honlapon.

2020. május 7.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Magyar Állatorvosi Kamara (MAOK) közelményy az ÁLLATORVOSI VÉNYről


128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről


FELIR azonosító, állatorvosi vény, az állatorvosi vény tartalmi követelményei:


A.) Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az állatgyógyászati készítményekről szóló 50/2006. (VI. 28.) FVM rendelet.

korábbi:

74. § (3) Vényköteles állatgyógyászati készítmény kizárólag állatorvosi vényre vagy az ellátó állatorvos által ellenjegyzett, a 68. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kiállított megrendelőre adható ki. Amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja, kivételt képez az állatorvos részére magáncélú felhasználásra történő kiadás, illetve orvos vagy gyógyszerész részére kizárólag nem élelmiszertermelő állatok kezelésére engedélyezett állatgyógyászati készítmény magáncélú felhasználásra történő kiadása. Egy vényre egy állatgyógyászati készítmény rendelhető és az egyszeri alkalommal adható ki. A vényköteles állatgyógyászati készítmény vényen felírt és kiadott mennyiségének a kezeléshez vagy a terápiához szükséges legkisebb mennyiségre kell korlátozódnia. Az élelmiszer-termelő állatok kezelésére szolgáló vényköteles állatgyógyászati készítmény hárompéldányos vénymintáját a 9. számú melléklet tartalmazza. A nem élelmiszer-termelő állatok kezelésére szolgáló vényköteles állatgyógyászati készítmény vényét elegendő egy példányban kiállítani.

(4) A vényen fel kell tüntetni az állatorvos nevét, székhelyét, telefonszámát, működési engedélyének számát. A vényt az állatorvosnak alá kell írnia és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával el kell látnia.


hatályos (2021.09.04.):

(3) Vényköteles állatgyógyászati készítmény állatorvosi vényre vagy az ellátó állatorvos által,

a 68. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kiállított megrendelőre adható ki. Amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja, kivételt képez az állatorvos részére magáncélú felhasználásra történő kiadás, illetve orvos vagy gyógyszerész részére nem élelmiszertermelő állatok kezelésére engedélyezett állatgyógyászati készítmény magáncélú felhasználásra történő kiadása. Egy vényre egy állatgyógyászati készítmény rendelhető, és az egyszeri alkalommal adható ki. A vényköteles állatgyógyászati készítmény vényen felírt és kiadott mennyiségének a kezeléshez vagy a terápiához szükséges legkisebb mennyiségre kell korlátozódnia. Az állatorvosi vény a kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények rendelésére szolgáló vény kivételével a kiállítástól számított 90 napig érvényes.

(4) hatályon kívül helyezve

Forrás:
https : // maok . hu/content/_common/attachments/gyogyszerrendeles_aktualis_jogszabalyok_2021szeptember.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vilmos Állatpatika online, Vilmos Állatpatika webshop, Vilmos Állatpatika webáruház, Vilmos Állatpatika webpatika, Vilmos Állatpatika webgyógyszertár, Vilmos Állatpatika web állatpatika, Vilmos Állatpatika web állatgyógyszertár, Vilmos Állatpatika Belbuda, Vilmos Állatpatika Új-buda, Vilmos Állatpatika Belbudán, Vilmos Állatpatika Újbudán, Vilmos Állatpatika 11 kerület, Vilmos Állatpatika Kosztolányi Dezső tér, Vilmos Állatpatika Buda, Vilmos Állatpatika Buda 11 kerület, Vilmos Állatpatika Buda Kosztolányi Dezső tér, Vilmos Állatpatika Budapest, Vilmos Állatpatika Budapest 11 kerület, Vilmos Állatpatika Budapest Kosztolányi Dezső tér, olcsó állatpatika online, olcsó állatpatika webshop, olcsó állatpatika webáruház, olcsó állatpatika webpatika, olcsó állatpatika webgyógyszertár, olcsó állatpatika web állatpatika, olcsó állatpatika web állatgyógyszertár, olcsó állatpatika Belbuda, olcsó állatpatika Új-buda, olcsó állatpatika Belbudán, olcsó állatpatika Újbudán, olcsó állatpatika 11 kerület, olcsó állatpatika Kosztolányi Dezső tér, olcsó állatpatika Buda, olcsó állatpatika Buda 11 kerület, olcsó állatpatika Buda Kosztolányi Dezső tér, olcsó állatpatika Budapest, olcsó állatpatika Budapest 11 kerület, olcsó állatpatika Budapest Kosztolányi Dezső tér, Vilmos Állatgyógyszertár online, Vilmos Állatgyógyszertár webshop, Vilmos Állatgyógyszertár webáruház, Vilmos Állatgyógyszertár webpatika, Vilmos Állatgyógyszertár webgyógyszertár, Vilmos Állatgyógyszertár web állatpatika, Vilmos Állatgyógyszertár web állatgyógyszertár, Vilmos Állatgyógyszertár Belbuda, Vilmos Állatgyógyszertár Új-buda, Vilmos Állatgyógyszertár Belbudán, Vilmos Állatgyógyszertár Újbudán, Vilmos Állatgyógyszertár 11 kerület, Vilmos Állatgyógyszertár Kosztolányi Dezső tér, Vilmos Állatgyógyszertár Buda, Vilmos Állatgyógyszertár Buda 11 kerület, Vilmos Állatgyógyszertár Buda Kosztolányi Dezső tér, Vilmos Állatgyógyszertár Budapest, Vilmos Állatgyógyszertár Budapest 11 kerület, Vilmos Állatgyógyszertár Budapest Kosztolányi Dezső tér, olcsó állatgyógyszertár online, olcsó állatgyógyszertár webshop, olcsó állatgyógyszertár webáruház, olcsó állatgyógyszertár webpatika, olcsó állatgyógyszertár webgyógyszertár, olcsó állatgyógyszertár web állatpatika, olcsó állatgyógyszertár web állatgyógyszertár, olcsó állatgyógyszertár Belbuda, olcsó állatgyógyszertár Új-buda, olcsó állatgyógyszertár Belbudán, olcsó állatgyógyszertár Újbudán, olcsó állatgyógyszertár 11 kerület, olcsó állatgyógyszertár Kosztolányi Dezső tér,  olcsó állatgyógyszertár Buda, olcsó állatgyógyszertár Buda 11 kerület, olcsó állatgyógyszertár Buda Kosztolányi Dezső tér, olcsó állatgyógyszertár Budapest, olcsó állatgyógyszertár Budapest 11 kerület, olcsó állatgyógyszertár Budapest Kosztolányi Dezső tér, Buda állatpatika, Budapest állatpatika, budai állatpatika, budapesti állatpatika, Buda állatgyógyszertár, Budapest állatgyógyszertár, budai állatgyógyszertár, budapesti állatgyógyszertár,