Főmenü

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


Az ügylet a Vevő (Ön, mint Megrendelő) és az Eladó (a honlap üzemeltetője) között jön létre. Az ügyletre a távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
A Vevő és az Eladó között a szerződés eltérő nyilatkozat hiányában a jelen általános szerződési feltételek szerint jön létre.
A szerződés hatálya az Eladó által Magyarországon nyújtott szolgáltatásra terjed ki.
A szerződés nyelve a magyar nyelv.
Vevő az, aki a weboldalon keresztül megrendeli a termékeket. Eladó, aki a szolgáltatást végzi. Az Eladó és a Vevő a szerződést kizárólag e-mail útján kötheti meg.
Megrendelést adhat le minden cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú (18 életévét betöltött), magyar állampolgárságú természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.


2. SZERZŐDÉS TÁRGYA:
Az Eladó által közölt adatok a termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó leírást, a használattal járó esetleges veszélyekről szóló tájékoztatást a termék információs oldalán / adatlapján ismerhető meg.
Az Eladó honlapján az ismertető leírás(ok) és adatok a gyártótól származnak, annak esetleges pontatlanságáért, hibájáért az Eladó felelősséget nem vállal.
A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
A termék megrendelése előtt javasolt a gyártó weboldalán leírt adatok tanulmányozása, hogy ténylegesen a termék megfeleljen a Vevő igényeinek és elvárásainak.
Weblapon látható termék jelentős része nem az Eladó raktárkészletét mutatja, csak a termékek kínálatát / választhatóságát / rendelhetőségét jelentik.
Egyes termék(ek) hiánya általában csak időszakos hiányt jelent a következő szállítmány beérkeztéig.


3. TERMÉK ÁRA:
A közzétett termék ára mindig a termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az Áfa-t. (bruttó ár). Szállítási költséget nem tartalmaz.
Az Eladó a már megrendelt áruk áránál is fenntartja az árváltoztatás jogát, ha arra téves adatrögzítés miatt kerül sor vagy jelentősen megemelkedett a termék beszerzési ára (pl: nagy árfolyam növekedés, stb). Ebben az esetben azonban az új ár közlésével egyidejűleg a Vevő jogosult az ügylettől egyoldalú nyilatkozatával elállni. A Vevő elállásával kapcsolatosan felmerülő költségek kizárólag az Eladót terhelik.
Eladó fenntartja a jogot, hogy bármely termék árát külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa vagy bármely termék forgalmazását megszüntesse. Abban a kivételes esetben, ha a rendelés leadása és az áru átvétele közötti időszakban változna meg a termék vételára, az Eladó mindenképpen törekszik arra, hogy a Vevő részére még az eredeti áron biztosítsa a terméket.


4. SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE, MEGRENDELÉS:
Vevő a megrendelési igényét a megrendelési űrlap kitöltésével adhatja le.
Vevő köteles a megrendeléskor jelezni, hogy a szállítási név és cím eltérő a számlázási névtől és címtől.
A Vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek”-ben és az "Adatvédelmi tájékoztató"-ban foglalt valamennyi feltételt és magára nézve azt kötelezőnek tekinti.
Az adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között akkor jön létre, amikor a Vevő email-en történő megrendelésének visszaigazolását az Eladó a Vevőnek email-en továbbítja, amelyet a Vevő e-mail útján elfogad.
A megrendelési űrlap elküldése után az Eladó számítógépes rendszere egy automatikus "rendelését elküldve" típusú igazoló email-t küld Vevő részére, mely a leadott megrendelés igazolásaként funkcionál.
Amennyiben az Eladó nem tud a Vevővel kapcsolatot létesíteni, úgy megrendelést az Eladó nem teljesíti, ezért fontos, hogy mindenképpen pontos és valódi elérhetőségeket adjon meg.


5. MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA:
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 11 és 16 óra között.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt fenti időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés feldolgozására a megrendelés leadását követő munkanapon kerül feldolgozásra.


6. SZERZÕDÉS TELJESÍTÉSE:
Az Eladó mennyiségi és minőségi teljesítését a Vevő az áru átvételével egyidejűleg ellenőrzi, kifogásait haladéktalanul kell megtennie írásban az illetékesnek.
Mennyiségi és minőségi kifogásokat az Eladó részére kell megküldeni.
Kiszállítással kapcsolatos (pl: csomag sérülésére vonatkozó) panaszt Magyar Posta Rt-nek vagy futárszolgálatnak. A minőségi kifogásokra a kereskedelmi forgalomra mindenkor irányadó jogszabályok irányadóak.


7. ÁTVÉTEL:
Vevő szállítást nem szeretne, jelölje meg a személyes átvételt.
Vevő kiszállítást szeretne, jelölje be a megfelelő szállítási módot.
A megrendelt termék(ek) átvételére 10 munkanapon keresztül van lehetőség, ez idő után az Eladó ajánlati kötöttsége megszűnik és az áru értékesítésre kerül.


8. GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS:
Az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal az Eladó.
Szavatossági és jótállási felelősségét a Polgári Törvénykönyvben és a 117/1991. (IX.10.) számú és 151/2003. (IX.22.) számú (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) Kormányrendeletben foglaltak irányadóak.
Az Eladó kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre, kivételt képezhetnek ez alól egyes AKCIÓS termékek, amelyek leírásában a garanciára vagy hibára (pl: sérült csomagolás, közeli lejárat, stb) vonatkozó információkat külön feltünteti.
Garanciális vagy szavatossági észrevételeit a Vevő azonnal köteles az Eladó tudomására hozni email-ban. A Vevő a hibás terméket köteles az Eladó telephelyére visszajuttatni. Eladó köteles a javítást elvégeztetni (amennyiben javítható), csereterméket vagy alkatrészt biztosítani.

Nem érvényesíthető a garanciális, szavatossági, jótállási igény, ha a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, javításnak, a készüléken kívül álló ok - vismajornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása, stb.) vagy a Vevő / használó hibájából bekövetkezett törés, rongálás következménye. Nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem háztartási célú) a garanciális, jótállás, illetve a szavatossági jog semmis.
Nem terjed ki a garanciális, szavatossági, jótállási a Vevő feladatát képező karbantartás elvégzésére, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására.


9. ELÁLLÁS JOGA:
Abban az esetben, ha Vevő el kíván állni megrendelésétől, azt a 17/1999. számú Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek mellett megteheti, így a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget azonban Vevő viseli. Az elállási jogát abban az esetben gyakorolhatja, ha a terméket nem bontotta fel, annak csomagolása sértetlen. Nem követelheti vissza a szállítási költséget, ha az áru szállítása már megtörtént. Vevő az elállási szándékát mihamarabb jelezze telefonon és írásban e-mailen keresztül az Eladó felé. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru kiszállításával és visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget.
Az Eladó köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni Vevő részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a készleten nem tartott, a Vevő kifejezett kérésére és megrendelésére egyedileg beszerzett termék(ek) esetén az elállási jog nem illeti meg.

Az elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése (felbontása) vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ezenkívül ide értendőek még a különféle élelmezési termékek (pl.: táplálék-kiegészítők, tápok, konzervek, magkeverékek, stb.), gyógyhatású készítmények, állatgyógyászati termékek, technikai eszközök, egyéb romlandó termékek, vákuumcsomagolt, forrasztott csomagolású vagy fóliázott termékek valamint bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termékek!

Eladó saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor a Vevő által visszaszolgáltatni szándékozott termékek a fent meghatározottak alapján sérültnek vagy sérült csomagolásúnak minősíthetőek vagy azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett. Eladó a termékek visszavétele esetén levonhatja a termékek állapotromlásából és a sérült csomagolásból eredő költségeket is. Az Eladó ezen esetben a visszaszolgáltatott termék(ek) nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszérűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt.

Gyógyszert visszavenni gyógyszerbiztonsági okokból tilos.
Az állatgyógyászati termékek visszavételének tiltására az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről.
- 33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról.
- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.
- A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény.


10. ADATVÉDELEM:
A felhasználók adatainak kezelése során különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel járunk el: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; az 1998. évi VI. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Eladó garantálja, hogy a Vevő személyes adatait nem értékesíti harmadik félnek, valamint hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek értékesítés céljára.


11. FELELŐSSÉG:
Az Eladó feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az áruházhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre vismajor esetén. Vismajornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a portál akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.


12. HIVATKOZÁS MÁS WEBOLDALAKRA:
Jelen adatvédelmi nyilatkozat az Eladó saját honlapjára vonatkozik. Az ezen a honlapon található weboldalak hivatkozásokat tartalmaznak (pl: gyártók honlapjai), amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki.


13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:   

Eladó átvevőhelyén nem veszi át a portósan, utánvétellel küldött küldeményeket, azt minden esetben visszaküldi a feladónak (Vevőnek)!

Az Eladó honlapján elhelyezett szöveges információk, termékleírások és képi anyagok az Eladó szellemi tulajdonát képezi. Felhasználásukat kizárólag írásban, a honlap tulajdonosa engedélyezheti. Amennyiben a honlapon elhelyezett bármely anyag(ok) engedély nélküli felhasználásáról értesül az Eladó, azonnal jogi lépéseket kezdeményez.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa.
A honlapon bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás on-line megtalálható. Bármely Vevő, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a megrendelést, vásárlást és a Vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet szabályai az irányadóak.


Hatályos / Módosítás:
2022. január 1-től visszavonásig / módosításig.
2023. október 17-től visszavonásig / módosításig.
2024. február 26-től visszavonásig / módosításig.


Köszönjük, hogy a fentiek tudomásulvételével és betartásával adja le megrendelését és vásárol nálunk!


A honlap üzemeltetője:
ENGELWelt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5.
Telephely / üzlet: 1114 Budapest, Ulászló utca 42.
Cégjegyzékszám: 01-09-989918
Adószám: 24088602-2-43
FELIR azonosító: AA6417806


Információkérés

Megrendelés